Tietosuojaseloste

Rentcal Oy

Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Rentcal Oy (“Rentcal”) käsittelee henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan verkkosivuihimme, markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon sekä Rentcalin tarjoamiin lopputuotteisiin ja palveluihin (”Palvelut”).

Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) ja muuta soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä.

Palvelut ja verkkosivumme voivat sisältää linkkejä myös ulkoisille verkkosivustoille ja palveluihin, joita operoivat muut organisaatiot, ja joita me emme hallinnoi. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, joten kehotamme tutustumaan niitä koskeviin tietosuojaselosteisiin. Emme vastaa muiden verkkosivustojen tai ulkoisten palvelujen tietosuojakäytännöistä (vaikka siirryt niille käyttämällä sivuillamme olevia linkkejä). Rentcal voi toimia myös asiakkaalleen tuotetun palvelun osalta teknisenä ylläpitäjänä, jolloin kyseinen asiakas toimii palvelun rekisterinpitäjänä.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on tarkemmin määritelty.

Rekisterinpitäjä

Rentcal Oy

Y-tunnus: 3118447–1

Osoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180 HELSINKI

Email: info@vuokrakulut.com tai info@rentfol.io

www:www.vuokrakulut.com tai www.rentfol.io

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjän tarjoamat palvelut (”Palvelut”) ovat saatavilla yksityishenkilöille sekä oikeushenkilöille ja edellyttävät molempien osalta rekisteröintiä. Palvelut ovat käytettävissä Palveluita koskevien käyttöehtojen mukaisesti. Palveluita käytettäessä yksityishenkilö voi jakaa tietojansa oman harkintansa mukaan Palvelua käyttäville muille yksityishenkilöille tai yrityksille.

Rekisterinpitäjänä käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kuhunkin käyttötarkoitukseen. Käsittelemme henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakaspalvelu ja viestintä
 • Palveluiden tarjoaminen, seuranta ja kehittäminen
 • Markkinointi mukaan lukien markkinatutkimukset, muu markkinoinnin edistäminen ja analyysit sekä statistiikan tuottaminen ja markkinoinnin tehon mittaaminen
 • Palveluiden ja verkkosivustomme käyttäjäkokemuksen parantaminen ja käyttäjäliikenteen seuranta
 • Lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen (esim. kirjanpito ja muu erityislainsäädäntö) ja raportointivelvollisuuksien hoitaminen
 • Väärinkäytösten estäminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on pääasiassa rekisteröidyn ja Rentcalin välisen sopimuksen toteuttaminen ja Rentcalin oikeutettu etu. Oikeutettuihin etuihimme kuuluvat esimerkiksi Palveluiden hallinnointi ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu ja viestintä, markkinointi ja markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden seuranta. Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidylle ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua.

Jos käsittelemme henkilötietoja lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi tai raportointivelvoitteidemme hoitamiseksi, käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti oikeudellinen velvoite.

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

TietoryhmäEsimerkkejä tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta
Käyttäjän yksilöinti- ja yhteystiedotAsiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jotka ovat annettu esimerkiksi sopimusta tehdessä ja/tai Palveluun rekisteröityessä. Lisäksi kerätään rekisteröityneen Palveluntarjoajan yhteystiedot sekä Palvelussa jaettuun kohteeseen liittyviä tietoja. Palvelun käyttäjä voi jakaa palvelussa edellä mainittuja tietoja julkisesti ja/tai suoraan toiselle käyttäjälle.
Profiilin sisältämät yksilöinti – ja yhteystiedot sekä käyttäjän luoma muu sisältöPalvelun käyttäjän Palveluun lisäämät tiedot, kuten esimerkiksi kohteeseen liittyvät tiedot, yksilöinti- ja yhteystiedot, kommentit, arvostelut sekä käyttäjäarviot.
Markkinointiin ja tapahtumiin liittyvät tiedot sekä rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellotTiedot, jotka ovat annettu esimerkiksi tapahtumaan rekisteröitymisen yhteydessä tai kerätty julkisista lähteistä.
Palveluiden ja verkkosivujen käyttöä koskevat tiedotIP-osoite, sähköisen viestinnän tunnistamistiedot, haku- ja selailutiedot, selain- ja käyttöjärjestelmätiedot sekä rekisteröitymistiedot

Saatamme myös kerätä tietoja julkisista lähteistä, kuten yritystietopalveluista sekä sosiaalisen median palveluista, kuten Facebookista, LinkedIn:stä, Twitteristä ja Instagramista.

Palvelun käyttäjä voi harkintansa mukaan jakaa antamiaan tietoja palvelussa joko julkisesti tai suoraan toiselle käyttäjälle.

Yhteisrekisterinpitäjyys sosiaalisenmedian palveluntarjoajan kanssa

Kun ylläpidämme sosiaalisessa mediassa yrityssivuja, joiden ylläpitäjänä toimii Rentcal, kyseinen sosiaalisenmedian palveluntarjoaja ja Rentcal ovat tietosuojalainsäädännön tarkoittamia yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin kyseisen sosiaalisenmedian palveluntarjoajan sivun kävijöiden henkilötietojen osalta. Sosiaalisenmedian palveluntarjoaja ja Rentcal ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin myös sosiaalisenmedian palveluntarjoajan yhteisöliitännäisten palveluiden osalta (kuten ml. Facebookin Jaa-toiminto, joilla voidaan jakaa sivuston sisältöä sosiaalisessa mediassa).

Kyseiset sosiaalisenmedian palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja oman tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti, jotka löydät kyseisen sosiaalisenmedian palveluntarjoajan sivuilta. Kyseinen sosiaalisenmedian palveluntarjoaja, vastaa pääosin tietosuojalainsäädännön velvoitteiden noudattamisesta ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussaan. Rentcal vastaa omalta osaltaan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden noudattamisesta ja käsittelee yrityssivustojen kävijätietoja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen.

Lisätietoa sosiaalisenmedian palveluntarjoajien ja sivujen ylläpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä sekä yhteisrekisterinpitäjien välisestä vastuunjaosta löydät sosiaalisenmedian palveluntarjoajien sivustoilta (esimerkiksi Facebookin rekisterinpitäjiä koskevasta lisäyksestä sekä täältä.).

Sosiaalisenmedian palveluntarjoajien tietosuoja-asetuksia voit hallinnoida kyseisten palveluntarjoajien sivustoilta, jonka lisäksi voit olla yhteydessä palveluntarjoajiin halutessasi käyttää rekisteröidyn oikeuksia. Yhteystiedot löydät näiden palveluntarjoajien tietosuojakäytännöstä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kuitenkin aina lainsäädännön velvoittaman ajan (esimerkiksi kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai oikeudenkäyntiä tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämistä varten. Käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa tai muutetaan anonyymeiksi.

Henkilötietojen säilyttämisen välttämättömyyttä, kuten myös tietojen oikeellisuus tarkistetaan säännöllisesti. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytyskäytännöistä.

Palvelun käyttäjän luoman profiiliin liittyvät tiedot sekä profiiliin ladattu muu tietosisältö säilyvät Palvelussa, kunnes rekisteröity henkilökohtaisesti poistaa tiedot.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan siirtää Rentcalin käyttämille palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille, kuten teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajat, kirjanpito- ja taloushallinnon palveluntarjoajat. Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja vastaanottajista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa tai Palveluidemme väärinkäytösten selvittämiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä.

Mikäli Rentcal on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voidaan henkilötietoja luovuttaa järjestelyn toisille osapuolille tai järjestelyssä avustaville tahoille.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Sosiaalisen median käyttöön liittyvien henkilötietojen siirtämisen osalta noudatetaan kyseisten sosiaalisen median palveluntarjoajien ohjeita heidän tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen suojaus

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojen turvaamiseksi. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Pääsyoikeus henkilötietoihin on rajattu ainoastaan erikseen oikeutetuille tahoille. Varmistamme, että palveluntarjoajamme täyttävät vaaditut tietoturvavaatimukset.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista. Henkilötietoihin pääsy on rajoitettu vain niille työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä suorittaakseen tehtävänsä.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

 • Oikeus päästä tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja sekä muut tiedot henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä on oikeus päästä henkilötietoihin ja saada jäljennös henkilötiedoista.
 • Oikeus henkilötietojen oikaisuun ja poistamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. Mikäli henkilötietoja tarvitaan esimerkiksi sopimusvelvoitteen toteuttamiseksi, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen erimielisyyden selvittämiseksi, ei poistopyyntöä voida aina toteuttaa.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnössä on epäselvyyttä, yhtiö rajoittaa henkilötietoihin pääsyä.
 • Oikeus tietojen siirtämiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia toimittamiensa, automaattisesti käsiteltävien henkilötietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, käsittelyn perustuessa rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen.
 • Oikeus käsittelyn vastustamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietynlaista henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa profilointia. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus peruuttaa suostumus. Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus. Suostumuksen perumisella ei ole vaikutusta sitä aiemmin suoritettuun käsittelyyn. Lisäksi voi perua sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen noudattamalla markkinointiviestintään sisältyviä ohjeita (esim. sähköpostiin tai tekstiviestiin liitetty tilauksen peruuttamistoiminto).

Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi lähettää pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse käyttämällä kohdassa 2 annettuja yhteystietoja. Voimme pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidaksemme täyttää edellä mainitut pyynnöt.

Käsittelemme pyyntösi saatuamme kaikki pyyntöösi liittyvät tarpeelliset tiedot (ml. henkilöllisyyden varmistaminen). Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja yleensä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen. Voimme kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka ovat suhteettoman toistuvia, kohtuuttomia tai ilmeisen perusteettomia

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan joutua muuttamaan ajoittain. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista ilmoitamme erikseen.

Tietosuojaseloste 1.10.2021

 

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) sekä Palveluiden erityiset käyttöehdot (”Palvelun erityisehdot”) soveltuvat Rentcal Oy:n (”Rentcal”) tarjoamiin mobiilisovelluksiin, ja verkkosivustoihin (mukaan lukienwww.vuokrakulut.com ja www.rentfol.io/) sekä muihin Rentcalin tarjoamiin palveluihin (yhdessä ”Palvelut”). Ehdot eivät sovellu vuokranantajien ja vuokralaisten välisiin vuokraus suhteisiin ja tällaiset sopimukset tulee laatia erikseen.

Rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi tai muutoin palvelua käyttämällä vahvistat lukeneesi ja hyväksyneesi nämä Ehdot ja näin ollen voit ladata, asentaa tai käyttää Palveluita. Nämä Ehdot vaikuttavat laillisiin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi, joten mikäli et hyväksy Ehtoja, et voi käyttää Palveluita. Rentcalin Palveluita ei ole tarkoitettu käyttäjille, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia tai eivät ole saavuttaneet oikeustoimikelpoisuuden vaatimaa ikärajaa, ja näin ollen Palvelun käyttö tämän kohdan vastaisesti rikkoo näitä Ehtoja.

Hyväksymällä Ehdot, sitoudut lukemaan Rentcalin Tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan muun muassa minkä tyyppisiä tietoja Rentcal kerää, kuinka tietoja käytetään sekä kuinka sellaisia tietoja jaetaan kolmansille osapuolille. Rentcalin Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteesta https://www.rentfol.io/fi/privacy-policy ja . Vaikka Rentcalin Tietosuojaseloste ei ole osa näitä Ehtoja, eikä se luo sinulle sopimuksellisia velvoitteita, sisältää se tietoja, jotka sinun tulee käydä läpi ennen Palveluiden käytön aloittamista. Rentcalin Tietosuojaselostetta sovelletaan kerättyihin tietoihin riippumatta siitä, luetko Tietosuojaselosteen vai et.

Kun käytät Palveluita mobiiliverkon kautta, Palveluista voidaan veloittaa verkko- tai verkkovierailupalveluntarjoajien viesti-, mobiilidata- ja muita voimassa olevia maksuja. Verkkopalveluntarjoajasi saattaa kieltää tai rajoittaa Palveluiden lataamista, asentamista tai käyttöä, ja jotkin tai kaikki Palveluiden osat eivät välttämättä toimi verkkopalveluntarjoajasi tai laitteesi kanssa.

Palveluiden käyttö

Palvelut ovat saatavilla Palveluita käyttäville yksityisille henkilöille tai oikeushenkilöille. Jos hyväksyt nämä Ehdot oikeushenkilön puolesta, vakuutat, että sinulla on valtuudet hyväksyä Ehdot oikeushenkilön puolesta, jolloin viittauksilla ”sinuun” näissä Ehdoissa tarkoitetaan oikeushenkilöä. Rekisteröityessäsi Palveluun oikeushenkilönä tarjotaksesi palveluita Palvelun kautta toimivana palveluntarjoajana (”Palveluntarjoaja”), sinun tulee luoda yritysprofiili. Yritysprofiilin avaaminen vaatii erillistä sopimusta Rentcalin kanssa (”Yhteistyösopimus”). Yhteistyösopimusta sovelletaan toimintaan yritysprofiilin kautta ja Yhteistyösopimuksen mukaisesti voit tarjota palveluita Palvelun kautta. Nämä Ehdot sekä Yhteistyösopimus yhdessä muodostavat sopimuksen (”Sopimus”) Palveluntarjoajan ja Rentcalin välillä, ja mikäli Yhteistyösopimus ja nämä Ehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti Yhteistyösopimusta. Mikäli yksityishenkilön ja Palveluntarjoajan välillä muodostuu sopimussuhde Palvelun kautta, Rentcal ei ole osapuoli kyseisessä sopimussuhteessa, eikä siten ole myöskään vastuussa miltään osin yksityishenkilön ja Palveluntarjoajan välillä tehdyn sopimuksen mukaisista oikeuksista tai velvollisuuksista taikka kyseisestä palvelusta.

Ostaessasi palveluita tai muodostaessasi sopimussuhteen yksityishenkilönä tai oikeushenkilönä Palvelun kautta ja/tai Palvelussa esillä olevan Palveluntarjoajan kanssa, tulee sinun tehdä sopimus erikseen kyseisen Palveluntarjoajan kanssa, eikä Rentcal ole miltään osin osapuoli kyseisessä sopimuksessa eikä siten myöskään vastaa Palveluntarjoajan tuottamista palveluista miltään osin.

Jos lataa, kirjaudut ja/tai käytät Palveluita (a) yksityishenkilönä, Palvelut tarjotaan vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön; tai (b) oikeushenkilönä, Palvelut tarjotaan sinulle vain yhtiön käyttöön. Et voi myydä, siirtää, vuokrata tai antaa oikeuttasi käyttää tai kirjautua Palveluihin eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Et voi käyttää Palveluita, mikäli sinulta on aiemmin poistettu oikeus käyttää jotakin Rentcalin Palvelun osaa.

Voit rekisteröidä vain yhden (1) käyttäjätilin Palvelussa olevaa profiilia (yksityisprofiili ja/tai yritysprofiili) kohden Palveluiden käyttöä varten, ellei Rentcalin kanssa erikseen toisin sovita. Käyttöoikeus Palvelussa oleviin kohteisiin voidaan jakaa valitsemiesi profiilien välillä Palvelussa olevien toimintojen kautta. Sitoudut antamaan oikeat, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestäsi sekä muusta Palvelun vaatimasta tiedosta, siten kuin Palveluiden rekisteröintiprosessissa tai muutoin Palvelussa kehotetaan, sekä tiedottamaan Rentcalia kaikista mahdollista tietojesi muutoksista.

Julkaisemalla tietoa Palvelussa, voi osa julkaisemistasi tiedoista, (kuten Palveluun lisäämäsi kohteeseen liittyvät tiedot) tulla julkisiksi. Huomiothan, että olet vastuussa julkaisemastasi tiedosta sekä sen oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta. Olet vastuussa myös siitä, että sinulla on oikeus tiedon julkaisuun. Rentcal ei ole vastuussa liittyen käyttäjien julkaisemiin tietoihin, eikä tarkista tietojen paikkansapitävyyttä, mutta Rentcal varaa oikeuden poistaa kaiken sellaisen tiedon, joka on näiden Ehtojen sekä voimassa olevan lainsäädännön vastaista. Tämän lisäksi huomioithan, että osa kommenteista voi olla julkisia ja myös kommenttien sisällön tulee noudattaa näiden Ehtojen sisältöä.

Hyväksymällä nämä Ehdot, Rentcal antaa sinulle rajoitetun, yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, vapaasti peruutettavissa olevan ja ei-siirrettävän oikeuden ladata, kirjautua ja/tai käyttää Palveluita, ja Rentcalin mobiilisovelluksen kulloinkin käytettävissä olevia versioita (ei kuitenkaan lähdekoodia).

Olet henkilökohtaisesti vastuussa oman käyttäjätilisi käytöstä sekä kaikesta viestinnästä, sisällöstä ja toiminnasta käyttäjätililläsi Palveluiden käytön yhteydessä. Rentcal ei ole vastuussa tästä käyttäjätilisi sisällöstä. Hyväksyt myös, että Rentcallla ei ole velvollisuutta käyttää, säilyttää tai ylläpitää yllä mainittuja käyttäjätiliisi liittyviä tietoja, vaikka Rentcal oman harkintansa mukaan niin kuitenkin voi tehdä.

Ymmärrät, että Palveluita on mahdollisesti päivitettävä automaattisesti, ladattava uudelleen ja niistä on luotava uusia versioita tai niitä on muuten paranneltava esimerkiksi järjestelmän turvallisuuden ja vakauden ylläpitämiseksi, ja näin ollen sovelluksen käyttövaatimukset voivat muuttua ajan mittaan. Nämä Ehdot eivät anna sinulle oikeutta sovelluksen tuleviin päivityksiin, uusiin versioihin tai muihin parannuksiin, mutta Rentcal voi kuitenkin tarjota niitä käyttöösi harkintansa mukaan.

Rentcal voi rajoittaa, keskeyttää, irtisanoa, muuttaa tai poistaa Palveluiden tai niiden osien käyttöoikeuden ilmoittamatta siitä erikseen sinulle, mikäli et noudata Ehtoja tai Rentcal epäilee Ehtojen noudattamisen laiminlyöntiä tai muuta Palveluiden laitonta ja epäasiallista käyttöä. Rentcalilla voi tällöin olla käytössään myös muita oikeussuojakeinoja, joita se voi harkintansa mukaan käyttää. Saatat menettää Palveluiden käyttöoikeuden irtisanomisen tai rajoittamisen seurauksena materiaalia, sisältöä ja oikeuksia, jotka liittyvät Palveluiden käyttöön (mukaan lukien mahdolliset Palveluiden sisäiset ostot ja/tai sovelluksen sisäiset ostot). Rentcal ei ole velvollinen millään tavalla korvaamaan tällaisia tappioita tai seurauksia sinulle.

Käyttämällä Palveluita sitoudut erityisesti siihen, että et:

 • vaikuta haitallisesti tai häiritse Palveluita tai palvelimia tai verkkoja, jotka tarjoavat Palveluitamme;
 • välitä roskapostia, ketjukirjeitä, tai muita ei-toivottuja sähköposteja/viestintää;
 • esiinny toisena henkilönä tai muutoin vääristele yhteyttäsi henkilön tai yrityksen kanssa, syyllisty petokseen, piilota tai yritä piilottaa henkilöllisyyttäsi;
 • yritä hajottaa, takaisin mallintaa, purkaa tai hakkeroida Palveluita tai kiertää salaustekniikoita tai Rentcalin lähettämien, käsittelemien tai tallentamien tietojen turvallisuustoimenpiteitä;
 • kieltäydy noudattamasta Palveluihin liittyvän verkon vaatimuksia tai määräyksiä;
 • ohita teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hallita Palveluihin tai niiden osiin kirjautumista, tai
 • tee mitään muuta Ehtojen tai lain vastaista.

Voit käyttää Palveluita vain näiden Ehtojen, Palvelun erityisehtojen ja soveltuvien paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Joissakin laitteissa voit hallita, mitä laitejärjestelmän oikeuksia annat Palveluille. Rentcalin mobiilisovellus on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien asennuksen yhteydessä mainittujen käyttölupien kanssa ja näiden oikeuksien epääminen saattaa aiheuttaa sen, että Palvelut eivät toimi kunnolla.

Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluihin ja Palveluiden omistusoikeus (mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmistot ja media), Palveluiden suunnittelu ja siihen liittyvä sisältö (mukaan lukien teksti, koodi, grafiikka, ääni, video, interaktiiviset ominaisuudet ja vastaavat), sekä tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (mukaan lukien Palveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit) (”Rentcalin omaisuus”) ovat Rentcalin omistamia tai Rentcalille lisensoituja immateriaalioikeuksia, jotka ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Ellei Ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä, Rentcal ei myönnä sinulle oikeutta käyttää mitään Rentcalin omaisuutta paitsi oikeuden käyttää Palveluita näiden Ehtojen sekä mahdollisten Palvelun erityisehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti. Et saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Palveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) etkä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Rentcal ja mahdollinen muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Sinulla ei ole oikeutta muodostaa Palveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua.

Kaikkea antamaasi palautetta Palveluihin liittyen sekä julkaisemiasi julkisia kommentteja pidetään ei-luottamuksellisina ja Rentcal sekä muut Palvelun käyttäjät voivat käyttää tällaisia palautteita sekä kommentteja rajoittamattomasti. Selvyyden vuoksi todetaan, että yksityisiä viestejä, mukaan lukien sähköposteja ja Palvelun yhteydenottolomakkeen kautta lähetettyjä viestejä, ei kuitenkaan julkisteta ilman käyttäjän suostumusta.

Käyttäjän tuottama sisältö

Saatat pystyä lähettämään tai jakamaan viestejä ja/tai muuta sisältöä Palveluissa (”Käyttäjän tuottama sisältö”). Rentcalilla ei ole velvollisuutta valvoa mitään Käyttäjän tuottamaa sisältöä. Rentcalilla on kuitenkin oikeus (mutta ei velvollisuutta) poistaa kaikki Käyttäjän tuottama sisältö, joka ei täytä näitä Ehtoja.

Olet vastuussa kaikesta Käyttäjän tuottamasta sisällöstä, jonka olet ladannut, lähettänyt, välittänyt tai tallentanut käyttäjätililtäsi tai olet muulla tavoin julkaissut Palveluissa. Sinä omistat Käyttäjän tuottaman sisällön, mutta Rentcal voi kuitenkin julkaista sekä hyödyntää tätä materiaalia maksutta ja/tai sisällyttää sen tai osan siitä Rentcalin tuotteisiin. Hyväksyt, että Palveluiden käyttö (mukaan lukien Käyttäjän tuottama sisältö) voi olla tiettyjen lakien, asetusten, ehtojen tai rajoitusten alaista. Sinun on noudatettava näitä lakeja, määräyksiä, ehtoja tai rajoituksia ja kohtuullisesti varmistettava, ettei Käyttäjän tuottama sisältö sisällä materiaalia, joka on laitonta, säädytöntä, loukkaavaa, uhkaavaa, häiritsevää, esitä toista henkilöä, yllytä uskonnolliseen, rodulliseen tai etniseen vihaan, tai loukkaa muiden immateriaalioikeuksia ja/tai muita oikeuksia; ja se ei sisällä viruksia tai muuta tahallista tai haitallista koodia. Hyväksyt, että materiaali ei ole luottamuksellista. Sinä vastaat sekä Rentcalille että kolmansille osapuolille siitä, että julkaistavaksi lähetettävä Käyttäjän tuottama sisältö ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sitoudut siihen, että et ryhdy toimiin Rentcalia vastaan Käyttäjän tuottamaan sisältöön liittyen, ja olet vastuussa Rentcalille, mikäli joku kolmas osapuoli ryhtyy toimiin Rentcalia vastaan Käyttäjän tuottaman sisällön vuoksi.

Rentcal ei vaadi omistusoikeutta mihinkään Käyttäjän tuottamaan sisältöön, mutta annat Rentcalille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, toimittaa, mukauttaa (teknisiin tarkoituksiin kuten koon ja tarkkuuden skaalaukseen) ja muutoin hyödyntää kaikkea Käyttäjän tuottamaa sisältöä, jonka olet kirjoittanut, ladannut tai muuten toimittanut Palveluihin, mukaan lukien oikeuden toimittaa ja välittää Käyttäjän toimittamaa sisältöä kolmansille osapuolille (käyttäjän pyynnöstä) sekä esittää mainontaa sen yhteydessä. Edellä mainittu myöntämäsi oikeus päättyy, kun poistat tai tuhoat Käyttäjän tuottaman sisällön Palveluista. Voit myös myöntää jokaiselle vastaanottajalle, jolle olet lähettänyt Palveluissa Käyttäjän tuottamaa sisältöä, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Käyttäjän tuottamaan sisältöön Palveluiden kautta. Rentcal kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia. Pyrimme nopeasti poistamaan kaikki loukkaavat materiaalit sivuiltamme. Mikäli Rentcalin tietoon tulee, että joku sen käyttäjistä on toistuvasti loukannut tekijänoikeuksia tai näitä Ehtoja, on käytäntömme ryhtyä kohtuullisiin toimiin käyttäjän tilin sulkemiseksi. Kaikkien käyttäjien tulisi olla tietoisia sovellettavista tekijänoikeuslaeista ja noudattaa niitä.

Mikäli epäilet, että jokin Palveluissa loukkaa omistamaasi tai hallitsemaasi tekijänoikeutta, voit lähettää ilmoituksen tällaisesta rikkomuksesta tukipalveluun (sähköpostitse: info@vuokrakulut.com tai info@rentfol.io). Ilmoitukseen on sisällyttävä: 1) ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot; 2) erittely materiaalista, johon pääsy halutaan estää sekä tiedot materiaalin sijainnista; 3) ilmoituksen tehneen osapuolen vahvistus siitä, että pyyntöön liittyvä materiaali on laittomasti saatavilla viestintäverkossa; 4) tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on turhaan toimittanut pyynnön materiaalin poistamisesta sisällöntuottajalle tai että sisällöntuottajaa ei voitu tunnistaa; 5) ilmoituksen tekijän vahvistus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija tai hänellä on oikeus toimia oikeudenhaltijan puolesta; 6) ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Kolmannen osapuolen palvelut ja ehdot

Palvelut voivat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen ylläpitämiin verkkosivustoihin tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajan ylläpitämään sisältöön, mukaan lukien Palveluntarjoajien verkkosivustoihin sekä sisältöön, jonka avulla voit kirjautua ja käyttää tiettyjä kyseisten osapuolten palveluita. Kolmansien osapuolten sekä Palveluntarjoajien ylläpitämien verkkosivustojen, palveluiden ja/tai palveluiden sisällön käyttöön tai lisensointiin sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi asianomaisen kolmannen osapuolen ja/tai Palveluntarjoajan ehtoja, joiden nojalla tällainen sisältö on saatavilla.

Rentcal ei ota vastuuta tällaisista kolmannen osapuolen tai Palveluntarjoajan palveluista ja/tai sisällöistä. Jos käytät kolmannen osapuolen tai Palveluntarjoajan sivustoa tai palveluja Palveluiden kautta tai kyseisen osapuolen sivustojen tai palveluiden kautta, teet sen omalla vastuullasi ja ymmärrät, että näitä Ehtoja ja Rentcalin Tietosuojaselostetta ei sovelleta tällaisiin käyttämiisi sivustoihin, sisältöihin tai palveluihin. Vapautat nimenomaisesti Rentcalin, sen tytäryhtiöt, edustajat, johtajat, työntekijät, toimittajat ja lisenssinantajat kaikesta kolmannen osapuolen ja/tai Palveluntarjoajan sivuston, palvelun tai sisällön käytöstä aiheutuvasta vastuusta. Linkki muuhun kuin Rentcalin palveluun tai verkkosivustoon, mukaan lukien Palveluntarjoajan palveluun tai verkkosivustoon, ei tarkoita sitä, että Rentcal hyväksyy sivuston tai tiedot, tuotteet tai palvelut, joihin viitataan tällaisessa palvelussa tai verkkosivustossa.

Näitä Ehtoja voidaan soveltaa jakelualustaan (kuten sovelluskauppaan, esim. Apple App Store tai Google Play) sovellettavien ehtojen lisäksi, joiden kautta ostat Palveluita ja jotka olet hyväksynyt asianomaisen kolmannen osapuolen palvelun käytön yhteydessä. Mikäli jakelualustaan sovellettavien ehtojen ja näiden Ehtojen välillä on ristiriitaa, näitä Ehtoja noudatetaan ensisijaisesti, ellei soveltuvan jakelualustan ehdoissa ole sitä kielletty.

Maksut

Tietyt toiminnot (tarkemmin määritelty Palveluissa) ovat käyttäjien saatavilla ilmaiseksi ja tietyt toiminnot ovat saatavilla maksua vastaan. Maksuehdot ovat esitetty Palvelun erityisehdoissa tai Palveluntarjoajan ja Rentcalin välillä laaditussa Yhteistyösopimuksessa. Rentcalilla on oikeus muuttaa maksuja milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan. Rentcal ilmoittaa sinulle etukäteen, jos maksuja tai niihin liittyviä ehtoja muutetaan. Mikäli tämän jälkeen jatkat käyttöä tai suoritat uusia maksuja, katsotaan sinun, sovellettavan lain mukaisesti, hyväksyneen muutokset maksuissa. Rentcalilla on oikeus nimetä maksupalveluntarjoajia vastaanottamaan maksuja Rentcalin puolesta.

Ylläpito ja muutokset

Rentcalilla ei näiden Ehtojen mukaisesti ole velvollisuutta tarjota tukea tai ylläpito Palveluille. Rentcal voi oman harkintansa mukaan tarjota rajoitettua asiakastukea Palveluille. Ymmärrät, että Palvelut kehittyvät ajan mittaan. Niin kauan kuin käyttöoikeutesi Palveluihin on voimassa, sinulla on oikeus käyttää Palveluiden parannuksia tai päivityksiä. Kaikki parannukset ja päivitykset toimitetaan sinulle aiemman version käyttöoikeuden vaihtoon perustuen. Suostut siihen, että käyttämällä parannusta tai päivitystä, luovut vapaaehtoisesti oikeudestasi käyttää mitä tahansa aiempaa versiota. Parannukset ja päivitykset voidaan lisensoida sinulle täydentävin tai erilaisin ehdoin. Saatat joutua päivittämään kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja/tai päivittämään laitteitasi aika ajoin, jotta voit käyttää Palveluita.

Vastuunrajoitukset

Rentcal (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä Palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai tietojen luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista palveluun liittyvistä olosuhteista, kuten Palvelun tuottamasta väärästä laskennallisesta arvosta mukaan lukien, mikäli virhe johtuu Palvelussa olevasta virheestä tai sinun tekemästäsi virheestä.

Kuluttaja-asiakkaiden osalta Rentcal vastaa tarjoamistaan maksuttomista tai maksullisista Palveluista sekä Palveluiden kautta myymistään tuotteista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti Ehtojen rajoitukset huomioiden.

Korvaukset

Olet velvollinen korvaamaan Rentcalille näiden Ehtojen, mahdollisten Palvelun erityisehtojen, Rentcalin Palveluiden Tietosuojaselosteen, yksittäisiä palveluja koskevan sopimuksen tai Palveluiden lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Sinä vastaat virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että sinun antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Mikäli Palveluihin sisältyvät yksittäiset palvelut edellyttävät käyttäjäkohtaisten tunnusten ja salasanojen hyödyntämistä, olet vastuussa tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi käyttäjä on vastuussa kaikista liiketoimista ja muista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään yksittäisessä palvelussa. Mikäli käyttäjä huomaa tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, on hänen välittömästi ilmoitettava tästä Rentcalille. Tämän lisäksi käyttäjän on ylläpidettävä käyttämiensä laitteiden tietoturvaa sekä säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Rentcalin Palveluihin ja yksittäisiin palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, epidemiaa, pandemiaa, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, jonka syntyminen ei ole ollut Rentcalin tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Rentcal ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Palveluiden tarjoaminen ja irtisanominen

Näiden Ehtojen mukaisesti sinulle myönnetty Palveluiden käyttöoikeus pysyy voimassa, kunnes sinä tai Rentcal irtisanotte sen. Voit irtisanoa käyttöoikeuden, milloin tahansa poistamalla asennuksen tai poistamalla sovellukset, joiden avulla käytät tai hallinnoit Palveluita tai lopettamalla Palveluiden käytön. Rentcalilla voi olla lainsäädännöstä johtuva velvollisuus säilyttää tiettyjä sinuun tai Palvelun käyttöön liittyviä tietoja.

Käyttöoikeus päättyy automaattisesti ilman Rentcalin erillistä ilmoitusta, mikäli rikot näitä Ehtoja millään tavalla. Palveluiden käytön loppuessa näiden Ehtojen mukaisesti mistä tahansa syystä, sinun on lopetettava kaikkien Palveluiden käyttö ja poistettava välittömästi Palveluihin liittyvät sovellukset. Käyttöoikeuden irtisanominen mistä tahansa syystä ei vapauta sinua näissä Ehdoissa esitetyistä vastuista tai velvoitteista, joiden (a) on nimenomaisesti todettu soveltuvan myös tällaisen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen, tai (b) joiden on luonteensa vuoksi tarkoitettu jäävän voimaan irtisanomisen tai käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.

Tiedostat ja hyväksyt, että käyttöoikeuden peruuttaminen on ainoa oikeutesi ja oikeussuojakeinosi Palveluiden käyttöön liittyvissä erimielisyyksissä. Rentcal voi ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palveluita, lopettaa Palveluiden tai Palveluiden ominaisuuksien tarjoamisen sinulle tai käyttäjille yleisesti tai luoda käyttörajoituksia Palveluille. Rentcal voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa tai keskeyttää pääsysi Palveluihin mistä tahansa syystä ilman ilmoitusta ja vastuuta, myös tilanteessa, jossa arviomme perusteella rikot näitä Ehtoja, ellei Palvelun erityisehdoissa toisin mainita.

Yleistä

Rentcal voi siirtää tai delegoida Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain kenelle tahansa henkilölle tai yhteisölle, milloin tahansa ja ilman suostumustasi. Et voi siirtää tai delegoida Ehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvoitteitasi ilman Rentcalin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Nämä Ehdot ja muut Palvelun erityisehdot sisältävät sinun ja Rentcalin välisen sopimuksen ehdot ja korvaavat kaikki aiemmat ehdot asiaa koskien sinun ja Rentcalin välillä.

Nämä Ehdot kuvaavat tiettyjä laillisia oikeuksia, joita sinulla käyttäjänä on. Sinulla saattaa olla muita oikeuksia asuinmaasi lakien pakollisten määräysten mukaisesti. Nämä Ehdot eivät muuta asuinmaasi lakien pakollisten säännösten mukaisia oikeuksiasi. Sinä ja Rentcal olette yhtä mieltä siitä, että mikäli jokin osa Ehdoista tai Rentcalin Tietosuojaseloste havaitaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi kokonaan tai osittain, tällainen määräys on toimivaltaisen tuomioistuimen lainkäyttövallan alueella tehoton ainoastaan siltä osin, kun se on laiton tai täytäntöönpanokelvoton ilman, että se vaikuttaa muilta osin laillisuuteen ja täytäntöönpanokelvollisuuteen, lainkäyttövaltaan tai jäljellä olevien Ehtojen määräyksiin, jotka ovat edelleen tämänkin jälkeen voimassa.

Rentcal pidättää oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa Ehtojen osia ja Tietosuojaselostetta, milloin tahansa. Hyväksyt tällaiset muutokset jatkamalla Palveluiden käyttöä. Rentcal ilmoittaa kuitenkin käyttäjille kaikista olennaisista Ehtojen muutoksista lähettämällä ilmoituksen Palvelussa ja/tai sähköpostitse. Mikäli et missään vaiheessa hyväksy voimassa olevia Ehtojamme, Rentcalin Tietosuojaselostetta tai muita Rentcalin käytäntöjä, sääntöjä tai käytännesääntöjä, jotka koskevat Palveluiden käyttöä, käyttöoikeutesi Palveluihin lakkaa välittömästi ja sinun on välittömästi lopetettava Palveluiden käyttö. Voit aina lopettaa Palveluiden käytön poistamalla sovelluksen tai verkkopalvelun tarvittaessa. Tarkista Palvelut säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla voimassa olevista Ehdoista.

Mikäli näiden Ehtojen ja Palvelun erityisehtojen välillä ilmenee ristiriitoja, mainitut Palvelun erityisehdot ovat etusijalla näihin Ehtoihin nähden.

Riidanratkaisu ja soveltuva lainsäädäntö

Kaikki Palveluihin ja Ehtoihin liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Näitä Ehtoja säännellään ja niitä on tulkittava Suomen lakien mukaisesti, pois lukien lainvalintaa koskevat säännöt. Riidanratkaisukeinona oikeudenkäyntien lisäksi saatat olla oikeutettu saattamaan Palveluja koskevat riidat kolmannen osapuolen riidanratkaisuelimeen, kuten Kuluttajariitalautakuntaan. Lisätietoja Kuluttajariitalautakunnasta löytyy täältä ja lisätietoja muista EU:n riitojenratkaisuelimistä täällä.

Yhteystiedot:

Rentcal Oy

Y-tunnus: 3118447–1

Osoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180 HELSINKI

Email: info@vuokrakulut.com tai info@rentfol.io

www: www.vuokrakulut.com tai www.rentfol.io