Voimassa 1.1.2020 alkaen

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste Vuokrakulut sovelluksen käyttöön
Vuokrakulut sovellus on vuokraustoimintaan kohdistuneiden kulujen ja tulojen seuraamiseen ladattava mobiilisovellus (jäljempänä Vuokrakulut – sovellus), jota Suomessa tarjoaa Rentcal Oy.
Näitä käyttöehtoja ja tietosuojaa sovelletaan Vuokrakulut – sovelluksen käyttöön.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot tietosuoja-asioissa
Kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteys yhteyshenkilöön.
Rekisterinpitäjä
Rentcal Oy 
Y-tunnus: 3118447-1
Kotipaikka: Helsinki
Yhteyshenkilö
Antti Mäkikyrö
antti@vuokrakulut.com
+358 40 509 2955
Lapinlahdenkatu 16, Helsinki

Vuokrakulut – sovelluksen kuvaus
Mobiililaitteeseen ladattavalla Vuokrakulut – sovellukseen voi tallentaa vuokrauskohteisiin kohdistuneita kuluja ja tuloja, sekä seurata kohteiden mahdollisia tuottoja tai tappioita kyseiseltä verovuodelta. Sovelluksella voi ottaa kuvia kulutositteista tai siirtää tositteita omista kansioista sovellukseen ja tallentaa kaikki vuokraustoimintaan kohdistuneet transaktiot yhteen paikaan.

Sopimusosapuolet ja sopimuksen synty
Kun rekisteröidyt Vuokrakulut – sovelluksen käyttäjäksi alla mainitulla tavalla ja tutustut näihin käyttöehtoihin sekä hyväksyt ne, solmit samalla Vuokrakulut – sovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen Rentcal Oy:n kanssa. Vuokrakulut – sovelluksen ladattava versio on tällä hetkellä maksuton rekisteröidyille käyttäjille. Rekisteröitymisen jälkeen Vuokrakulut lähettää nämä sopimusehdot rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Sopimusehdot löytyvät aina www.vuokrakulut.com nettisivuilta ja sinulla on oikeus saada nämä käyttöehdot ja tietosuojaseloste sähköisenä sähköpostiisi pyydettäessä.

Rekisteröityminen Vuokrakulut – sovelluksen käyttäjäksi
Rekisteröitymistä varten sinun tulee ladata Vuokrakulut – sovellus mobiililaitteeseen Google Playsta tai App Storesta. Kun käynnistät Vuokrakulut – sovelluksen ensimmäisen kerran, sinun tulee:

 • syöttää nimesi
 • syöttää voimassa oleva sähköpostiosoitteesi
 • lukea ja hyväksyä Vuokrakulut – sovelluksen käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 edellyttää yrityksiltä selostetta, jossa eritellään yrityksen keräämät henkilötiedot ja miksi tietoja kerätään. Kerätyt tiedot tallennetaan henkilötietorekistereihin. Tässä dokumentissa luetellaan Vuokrakulut – sovelluksen käyttämät henkilötietorekisterit, niiden tietosisällöt ja käyttötarkoitukset. Lisäksi kerromme miten suojaamme henkilötietoja. Tietosuoja-asetus parantaa kuluttajan oikeuksia saada tietoa hänestä tallennetuista henkilötiedoista ja hallita kerättyjä tietoja. Tämä dokumentti opastaa myös näissä asioissa.

Julkiset palvelut
Vuokrakulut applikaation lisäksi Vuokrakulut applikaatiolla on edustus seuraavissa palveluissa

• Facebook (https://www.facebook.com/vuokrakulut/)
◦ Tietosuojaseloste: https://www.facebook.com/about/privacy/update
• LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/vuokrakulut)
◦ Tietosuojaseloste: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Henkilötietorekisterit
Lähtökohtaisesti kaikkien rekisterien henkilötietoja käytetään ainoastaan Vuokrakulut – sovelluksessa. Henkilötietoja ei myydä, vuokrata tai luovuteta muille.

Asiakasrekisteri
Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja tarvitaan asiakkaan sovelluksen käytön mukaisten palveluiden tuottamiseksi ja asiakkaan lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestintään ja tiedottamiseen, sekä Vuokrakulut – sovelluksen tuotteiden, palveluiden, prosessien ja laadun kehittämiseen.

Kenen tietoja rekisteriin tallennetaan?
Rekisteriin tallennetaan tietoja sovelluksen käyttäjästä

Mitä tietoja henkilöistä tallennetaan?
Käytöstä riippuen Vuokrakulut – sovellus käsittelee tavallisesti joitakin seuraavista tiedoista

 • täydellinen nimi
 • sähköpostiosoite
 • tieto mahdollisista viestintä- tai markkinointiviestintäkielloista tai -suostumuksista

Mistä tallennettavat tiedot saadaan?
Henkilötietojen ensisijainen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan saada myös julkisista tietolähteistä tai viranomaisilta. Lisäksi tietoja voidaan saada vakuutusyhtiöiltä, ammattiliitoilta ja työttömyyskassoilta.
Miten kauan säilytätte tietoja?
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin

 • Vuokrakulut – sovellus on käytössä tai
 • asiakkaan, Vuokrakulut – sovelluksen tai muun oikeutetun etu sitä vaatii tai
 • vallitseva lainsäädäntö määrää tietoja säilytettävän

Vuokrakulut – sovellus tekee jatkuvasti työtä, jotta vanhentuneet, tarpeettomat, virheelliset tai epätarkat henkilötiedot poistetaan tai korjataan.

Henkilötietojen suojatoimet
Sähköisesti käsiteltäviä henkilötietoja suojataan asianmukaisten tietoturvateknologioiden avulla. Kaikki tietoliikenne tapahtuu salatuissa tietoverkoissa, ja pääsääntöisesti kaikki tieto on pilvipalvelun ja käyttäjän välillä. Tietojärjestelmiä ja niiden sisältämää tietoa suojataan palomuureilla ja virustorjuntaratkaisuilla.
Vuokrakulut – sovelluksen kaikki työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojen sijainti ja siirto
Vuokrakulut – sovelluksen tietojärjestelmien ja henkilörekistereiden sisältämät henkilötiedot säilytetään lähtökohtaisesti Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen alueella. Lähtökohtaisesti Vuokrakulut – sovellus ei siirrä Rekisteröityjen henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden, joiden Euroopan komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason, ulkopuolelle. Järjestelmiä suojataan aina tietosuoja-asetuksen mukaisilla alihankintasopimuksilla ja Amerikan Yhdysvalloissa sijaitsevien palveluntarjoajien osalta lisäksi EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti.

Rekisteröityjen oikeudet
Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus mm.:

 • tehdä valitus viranomaiselle henkilötietojen käsittelystä
 • peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • tietää käytetäänkö henkilötietojen käsittelyssä automaattista profilointia
 • saada vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan
 • saada kopio omista henkilötiedoistaan
 • epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemiseen
 • tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
 • käsittelyn rajoittamiseen
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja automaattisesti tehtäviä yksittäispäätöksiä

On huomioitava, että oikeudet toteutuvat täysimääräisinä vain, jos jokin muu vallitsevan lainsäädännön kohta ei estä rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista. Mikäli henkilö jättää pyynnön, johon hän tietosuoja-asetuksen mukaan on oikeutettu, mutta jota toinen vallitseva laki rajoittaa, on Vuokrakulut applikaatiolla oikeus ja velvollisuus kieltäytyä henkilön pyynnön toteuttamisesta sellaisenaan ja informoitava henkilöä selkeästi kieltäytymisen syystä ja opastaa henkilöä, miten hänen pitäisi toimia, jotta pyyntö tulisi mahdollisimman hyvin toimeenpannuksi.
Rekisteröidyt voivat osoittaa tieto- ja toimenpidepyynnöt tässä dokumentissa osoitettuun yhteyspisteeseen. Vuokrakulut – sovellus tunnistaa tieto- ja toimenpidepyyntöjen esittäjät manuaalisesti useammalla kuin yhdellä tunnistautumismenetelmällä. Tieto- tai toimenpidepyynnössä pitää olla riittävän tarkat ja yksilöidyt tiedot pyynnön toteuttamiseksi. Tietosuoja-asetuksen mukaiset pyynnöt ovat maksuttomia.

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen
Tietoturvaloukkaus EU:n tietoturva-asetuksessa tarkoittaa siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvaa tai lainvastaista tuhoamista, häviämistä, muuttamista, luvatonta luovuttamista taikka pääsyä tietoihin. Mikäli tällainen loukkaus tapahtuu ja sen arvioidaan aiheuttavan korkean riskin henkilön oikeuksille tai vapauksille on Vuokrakulut – sovellus velvollinen:

 • ilmoittamaan siitä ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen artiklan 33 mukaisesti
 • ilmoittamaan tietoturvaloukkauksesta rekisteröidyille ilman aiheetonta viivytystä tietosuoja-asetuksen artiklan 34 mukaisesti
 • ryhtymään tarvittaviin toimiin tietoturvaloukkauksen aiheuttamien riskien ehkäisemiseksi ja mahdollisten haittavaikutusten pienentämiseksi

Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen
Vuokrakulut – sovellus kehittää toimintaansa jatkuvasti, myös tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä ja muuttaa tarpeen tulleen myös tätä dokumenttia. Viimeisimmän version tästä dokumentista saat aina Vuokrakulut applikaatiosta.

Vuokrakulut – sovelluksen käyttömaksu ja muut kulut
Vuokrakulut – sovellus on tällä hetkellä maksuton käyttäjille. Vuokrakulut – sovelluksessa ei ole tällä hetkellä maksuja, mutta olet kuitenkin velvollinen maksamaan teleoperaattorille mobiililaitteen käytöstä aiheutuva maksut. Vuokrakulut – sovelluksella on oikeus muuttaa sovelluksen käytöstä perimiään maksuja.

Varotoimet
Vuokrakulut – sovelluksen väärinkäytön estämiseksi olet velvollinen säilyttämään mobiililaitettasi siten, etteivät ulkopuoliset pääse Vuokrakulut – sovellusta käyttämään.

Sopimuksen muuttaminen
Vuokrakulut – sovelluksella on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ja tietosuojaselostetta ilmoittamalla sähköpostite muutoksesta vähintään kaksi kuukautta (2kk) ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutos tulee voimaan Vuokrakulut – sovelluksen ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden (2kk) kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollet ole muutoksen voimaantulopäivään mennessä kirjallisesti vastustanut muutosta. Sinulla on muutoksen ehdotettuun voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi heti.

Vahingonkorvausvastuu
Vuokrakulut – sovelluksen käyttäjä on velvollinen säilyttämään kopiot vuokraustoimintaan kohdistuneista tositteista ja näin ollen Vuokrakulut – sovellus ei ole vastuussa mahdollisten tositteiden hukkumisesta. Vuokrakulut – sovellus on velvollinen korvaamaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Vuokrakulut – sovelluksen virheestä tai laiminlyönnistä. Vuokrakulut – sovellus ei ole vastuussa mahdollisista verolaskennoista ja sovelluksessa esiintyvät numerot ovat viitteellisiä, mutta eivät välttämättä todenperäisiä käyttäjän verotukseen liittyen.

Immateriaalioikeudet
Vuokrakulut – sovelluksen omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Vuokrakulut – sovellukselle ja Rentcal Oy:lle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Vuokrakulut – sovelluksen ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta Vuokrakulut – sovellusta käytetään. Jos sopimukseen liittyvää erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, ratkaistaan erimielisyydet siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Vuokrakulut – sovelluksen toimipaikka on tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan, tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei sinulla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, erimielisyydet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Vuokrakulut – sovelluksella on toimipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.